fontello font demo

icon-mail0xe800
icon-star-empty0xe801
icon-star0xe802
icon-twitter0xf099
icon-github-circled0xf09b
icon-rss0xf09e
icon-linkedin0xf0e1
icon-sun0xf185
icon-moon0xf186
icon-codepen0xf32c